§1 Laugets navn

Laugets navn er Veddelev Kolaug og laugets hjemsted er Veddelev, 4000 Roskilde


§2
Laugets formål

Laugets formål er:
- at fortage naturpleje i Roskilde kommune, på de arealer som lauget anvender.
- at producere kalvekød på en økologisk forsvarlig måde til fordeling mellem medlemmerne.

§3 Medlemskab

Indmeldelse
Som medlem kan optages enhver mod hvis medlemskab, der efter bestyrelsens afgørelse ikke kan rettes saglige indvendinger. Dog har beboere i Roskilde kommune fortrinsret til optagelse.

 

Ansøgere skal angive en e-mail adresse, hvortil al kommunikation med lauget kan ske med frigørende virkning.

 

Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger medlemskab, kan ansøgeren forlange sin ansøgning behandlet på den førstkommende generalforsamling.

Ved indmeldelse i lauget betales et engangsbeløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal foretages ved skriftlig meddelelse til Kassereren og har tidligst virkning fra kalenderåret efter Kassererens modtagelse af udmeldelsen.

 

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Et sådant krav skal fremsættes senest 2 uger efter, at medlemmet har modtaget bestyrelsens afgørelse.

 

Appellerer medlemmet eksklusionen til behandling på en generalforsamling, får medlemmet status af suspenderet, indtil generalforsamlingen har truffet afgørelse. Først når generalforsamlingen måtte have stadfæstet eksklusionen, er den gældende.

 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 tilslutning blandt de fremmødte til generalforsamlingen. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings-beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser, dog afregnes eventuel erlagt accontobetaling i den udstrækning andelen afsættes til andre.


§4 Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmer opdeles i kødaftagende og ikke-kødaftagende medlemmer. Medlemmer kan ved meddelelse til bestyrelsen inden 1. april skifte kategori. Dog således at der ikke kan optages flere kødaftagende medlemmer end, der efter bestyrelsens skøn forsvarligt kan holdes dyr på laugets areal.

 

Ved ønske om kategoriskifte til kødaftagende medlem fra flere medlemmer, end der er andele af dyr til, tildeles kategorien først til medlemmer, som året før aftog kød. Såfremt der stadig er flere ønsker, end der kan imødekommes, tildeles kategoriskifte efter anciennitet i lauget.

    
Kødaftagende medlemmerne tildeles retten til en andel svarende til1/4 kreatur. Såfremt lauget i sæsonens løb skulle miste dyr, forsøges efter bestyrelsens skøn enten at indkøbe tilsvarende dyr eller at høre de kødaftagende medlemmer om nogle vil afstå fra sin andel.

 

Alle medlemmerne skal indgå i en pasnings og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen.

 

 

§5 Kontingent og betalinger

 

 Prisen for kød samt fornøden accontobetaling fastsættes af bestyrelsen. Acconto betalingen forfalder til betaling efter bestyrelsens bestemmelse. Endelig prisfastsættelse samt endelig afregning foretages efter udlevering af kødet. 

 

Såfremt et medlem ikke indbetaler accontobetalingen indenfor den af bestyrelsens fastsatte frist, kan bestyrelsen efter meddelelse af en ny kort frist til medlemmet, hvis der stadig ikke betales, tilbyde medlemmets andel til de øvrige medlemmer

Alle medlemmer betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert kalenderår. Kontingent betales efter indmeldelse, dog således ved indmeldelse efter græsningssæsonens afslutning betales kontingent først fra det efterfølgende kalenderår.

Alle betalinger til lauget skal foretages til den af bestyrelsen anviste konto senest på den angivne betalingsdag.  Såfremt kassereren skal udsende rykker til et medlem, kan der pålignes et rykningsgebyr.§6 Regnskab

Laugets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før forelæggelse til godkendelse på den ordinære generalforsamling være revideret af mindst en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

Revisorer og suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

 

Kassereren er i øvrigt pligtig til enhver tid på opfordring at forelægge regnskabet for revisionen, ligesom bestyrelsen har ret til at lade foretage kritisk revision.

 

Laugets formue skal være anbragt i på en konto i et anerkendt pengeinstitut til bedste rente.


§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger dette.


§8 Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling:

Indkaldelse
Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel..

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling jf. nedenstående punkter.

Beslutningsdygtighed og afstemning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, dog jf. § 11 og 13.

Hvert medlem har en stemme. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog ud over sin egen stemme afgive stemme på flere end to andre stemmeberettigede medlemmers vegne.


Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen angivne forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.


Ved afstemning kræves simpelt stemmeflerhed, dog jf. § 11 og 13.

 

 Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning.


§9 Ordinær generalforsamling.

 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for forrige år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og engangsbeløb for indeværende år.


5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

 

Dirigenten kan ikke være opstillet til eller medlem af bestyrelsen og underskriver referentens referat efter generalforsamlingen.

 

Forslag fra bestyrelsen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal udsende forslag til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.


§10 Ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden jf. indkaldelsen.

§ 11 Vedtægtsændringer

Til ændring af laugets vedtægter kræves mindst fremmøde af 20 % af medlemmerne samt mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Såfremt fremmøde kravet ikke opfyldes kan vedtægtsændringerne gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemme flerhed.

 


§12 Bestyrelsen

Laugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer lauget. Bestyrelsen disponerer inden for de af generalforsamlingen godkendte budgetter.

Bestyrelsen består af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Sekretæren fører protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Lauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes lauget af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Der påhviler ikke laugets medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lauget.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen blandt interesserede medlemmer af lauget.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Et medlem af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog sådant, at der altid er 3 medlemmer på valg hvert år.

Suppleanter vælges for et år af gangen..

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne har forfald.
 


§ 13 Opløsning

Til opløsning af lauget kræves en ekstraordinær generalforsamling indkaldt kun med dette formål.

 

Af indkaldelsen skal fremgå årsagen til forslaget om opløsning af lauget samt forslag til, hvorledes laugets formue skal fordeles.

 

På denne generalforsamling skal, hvis forslaget om laugets opløsning vedtages, endvidere træffes bestemmelse om, hvorledes laugets formue skal fordeles.

 

Til vedtagelse af forslag om laugets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer.

 

Til vedtagelse af forslag om fordeling af laugets formue kræves kun simpelt stemmeflerhed.

 

Opnås ikke 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer på grund af manglende fremmøde, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling – senest 30 dage efter den generalforsamling, hvor forslaget om laugets opløsning blev forhandlet første gang.

 

På denne generalforsamling kan laugets opløsning vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

Således vedtaget den 17/4-2011  

________________________

Dirigent