Veddelev Kolaug                                                                                                      4. april 2016

 

Til alle medlemmer

 

Referat fra Veddelev Kolaug´s 11. ordinære generalforsamling.

 

Mødet blev afholdt på: Brinch hjemmet, Strandvejen 18, Veddelev, den 31. marts 2016 kl. 19:30. Der var ca. 15 fremmødte.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

Lars Kofod blev valgt som dirigent

Thor Bruun Jørgensen blev valgt som referent

                            

2. Bestyrelsens beretning v. formand Morten Gleerup

Beretningen blev gennemgået (se bilag til referatet).

 

Det blev bemærket, at det var skuffende, at vores normale dyrelæge ikke kunne fortælle, hvad vi skulle gøre, da de måtte give op (sagen angående den dødfødte kalv).

 

Der blev spurgt ind til, om fangfolden ikke er lidt ”træt”. Det mener vi ikke umiddelbart, men vi undersøger det.

 

Beretning blev enstemmigt godkendt af alle fremmødte medlemmer.

                            

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Lilian Juel Hansen

Regnskabet var korrekt og retvisende. Regnskabet var uden påtegninger fra revisor.

 

Der blev spurgt, hvorfor vi budgetterer med flere penge til foder i 2016 end 2015. Svaret var, at det er normalen, hvorimod 2015 var unaturlig lav, da vi havde noget til gode fra året før.

 

Regnskab og budget blev godkendt af samtlige fremmødte medlemmer.

                            

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Forslag fra Anne Winding/Benni: ”Arbejdsgruppe til naturpleje på Sønderø” (se bilag til referatet). Forslaget blev fremlagt af Anne og vedtaget af generalforsamlingen. Formanden tager initiativ til udsendelse af materiale til medlemmerne. Der var enighed om, at der skal være en bestyrelsesrepræsentant tilknyttet gruppen, men at arbejdet som sådan ikke skal belaste bestyrelsen.

 

5. Andre forslag indsendes til bestyrelsen indtil 1 uge inden generalforsamlingen

Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag i år

 

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af:


Formand                                            Morten Gleerup

Næstformand                                    Lars Kofod

Kasserer                                            Lilian Juel Hansen

Sekretær                                            Thor Bruun Jørgensen

Bestyrelsesmedlem                           Bent Østergård

Bestyrelsesmedlem                           Jacob Seiling Olsen

Suppleant                                          Per Juel Hansen

Suppleant                                          Henrik Pedersen

Suppleant                                          Jesper Jespersen

Revisor                                              Hans Fink

 

I henhold til vedtægterne er var følgende på valg: Morten Gleerup (villig til genvalg), Thor Bruun Jørgensen (villig til genvalg), Bent Østergård (villig til genvalg), Jacob Seiling Olsen (villig til genvalg), Per Juel Hansen (villig til genvalg), Henrik Pedersen (villig til genvalg), Jesper Jespersen (villig til genvalg).

 

Alle blev valgt.

 

7. Valg af revisor

Hans Fink var villig til genvalg og blev valgt.

 

8. Evt.

En bedre orientering om salg af de ekstra stege blev efterlyst – det sørger vi for fremadrettet.

 

Det blev besluttet, at vi i første omgang tilbyder stegene til de aktive medlemmer.

 

Det ser ud til, at dyrene i år kommer fra 2 forskellige leverandører, da Jørn (vores normale leverandør) ikke har kalve nok.

 

Det blev nævnt, at der har været en del hærværk mod den nye fold ved Nordstranden og at det ikke er givet, at der overhovedet kommer dyr i år. Vi er fortsat ikke interesserede i at varetage en eventuel drift af dyr i dette område.

 

Der blev serveret øl og vand. Tak til Lilian.

 

Venlig hilsen

Thor Bruun Jørgensen