Veddelev Kolaug

 

Referat fra generalforsamlingen d. 19/3-2011 kl. 19.30 i Brinch-Hjemmet ved Veddelev havn.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen, hvorefter Jens Lætgaard blev valgt til dirigent og Thor B. Jørgensen blev valgt som referent. Jens konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Det bemærkedes, at alle var indkaldt via e-mail 2/3-2012. I alt 14 personer deltog.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Benni Winding Hansen

Vedhæftet som bilag 1.

 

Der blev spurgt til, hvordan man ser klovbetændelse. Svaret var, at kalven typisk halter.

 

Der blev berettet om en episode, hvor nogle drenge blev set kastende sten efter køerne.

 

En del øldåser er blevet samlet op på området i løbet af sommeren. Vi opfordrer medlemmerne til fortsat at samle dåser og andet op på deres ture i området.

 

Vi skal prøve at bekæmpe tidsler – foreningen overvejer at indkøbe nogle tidseljern og i øvrigt medtage opgaven på den årlige oprydningsdag.

 

Der blev spurgt til, om Roundup er en gift. Det er det ikke i egentlig forstand. Vi bruger det kun til bekæmpelse af bjørneklo, da det ellers er et alt for stort arbejde.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Hans Fink.

Regnskabet blev runddelt. Regnskabet var godkendt af vores revisor (Winni Sørensen).

 

Regnskabet blev gennemgået. Årets samlede indtægter var på 226.200,00 kr. (210.133,00 kr. sidste år), og de samlede udgifter på 225.980,00 kr. (196.879,47 kr. sidste år). Herved er vores formue ved indgangen til den nye sæson 30.197,61 kr. (29.977,61 kr. sidste år).

-Spm.: Hvad er kvaliteten af det tilkøbte hakkekød. Svar: Det ved vi ikke.

-Spm.: Hvordan vurderer vi mængden af indkøb ifbm. udsætningsarrangementet. Svar: Erfaring.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2012 blev uddelt og gennemgået. Vi budgetterer med 17 kvier og en ko til at holde sammen på tropperne. Vi forventer 10% højere indkøbspris i forhold til sidste år. Det medfører samlede indtægter på anslået 226.200,00 kr. De samlede udgifter bliver 225.980,00 kr.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Ingen indkomne forslag.

 

 

5. Valg af bestyrelse

Benni og Thor blev genvalgt til bestyrelsen.

 

Morten Gleerup blev valgt til bestyrelsen (ikke til stede).

 

Bjarne Louw og Per Juel Hansen blev genvalgt valgt som suppleanter.

 

6. Valg af revisor

Winni Sørensen blev genvalgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Vi opfordres jævnligt af kommunen til at afgræsse skydebaneområdet. Det ønsker vi ikke.

 

”Tarmen” – må vi rydde den for træer. Det må vi så vidt vides godt, men Thor tager kontakt til kommunen desangående inden oprydningsdagen.

 

Festudvalg: Henrik W. Juhl vil gerne være grillmaster. Hans Fink og Per Juel vil også hjælpe til med festen, men der efterlyses en ”formand” (Persille Schwartz har efterfølgende meldt sig, red.)

Vi har som sidst diverse super udskæringer fra koen. Udvalget prøver at fastsætte festdatoen inden udsætningsdagen.

 

Færdig 20.32

 

Pbv. Thor

 

 

 


 

Bilag 1:           Bestyrelsens beretning 2011 v. formand Benni Winding Hansen:

 

Baggrund: Vi satte Veddelev Kolaug på skinner på den stiftende generalforsamling 15. september 2004 efter initiativ af Dansk Naturfredningsforenings lokalkommitte. Vi rekrutterer medlemmer bosiddende i Roskilde Kommune. Vi har p.t. 72 aktive medlemmer, 4 passive medlemmer og 4-5 på venteliste i kolauget, dvs. med de forventede 68 anparter i 2012 er ’ordrebogen’ så at sige fyldt op.

 

Formål med foreningen: Foreningens formål er to ting 1) foretage naturpleje af Sønderø – så vegetationen genskabes som et strandoverdrev, og dyrelivet beriges, samtidig med at området indbyder til en spadseretur. 2) at producere kød til medlemmerne. Vi sætter kvier ud eftersom deres natur og adfærd frembyder flest glæder og færrest bekymringer.

 

Historie: Vi startede 2005 sæsonen med 6 kvier; gentog successen med 9 kvier i 2006, og igen 9 kvier i 2007. I 2008 var vi oppe på 12 kvier og en førerko, i 2009 14 kvier og en førerko, i 2010 17 kvier og en førerko, og i 2011 18 kvier og en førerko. Vi ekspanderede ufrivilligt bestanden i 2011 ved at leverandøren ikke var opmærksom på, at der smuttede en ekstra kvie med op på transportvognen. Vi besluttede, at det var for vanskeligt at sende kvien retur og at vi kunne få ryddet ventelisten ved at tage den sidste kvie med – så vi forhandlede en pris der var til fordel for begge parter.

 

 Bestyrelsen er enige om, at det antal er hvad området kan bære og hvad vi rent praktisk kan håndtere. Dyrene har været af lidt forskellig race: Hereford, kødkvægs krydsninger og de seneste flere år Charolais, og pga. en ny tyr vil vi i fremtiden få blandingskvæg af Carolais og Limousine. Førerkoen tjener flere formål: den holder på flokken, og den udgør et vigtigt bidrag til det eftertragtede hakkede kød; og også med mørbrad, højreb osv. til grillfesten.

 

På trods af et godt udgangsmateriale, et godt græsningsområde samt god rygt og pleje har vi for anden gang i kolaugets historie haft et tilfælde af sygdom, klovbetændelse, der krævede dyrlægebesøg en enkelt gang.

 

Vi hylder det princip, at dyrene skal være glade fra de udsættes til de skal herfra Vi startede med markskydning. Men i 2008 var der blevet så mange dyr, at det af arbejdsmæssige årsager ikke lod sig gøre. Nu får vi dyrene hentet på transportvogn og kørt til slagteriet. I 2009 og i særdeleshed i 2010 og 2011 har det været en rigtig god oplevelse, det foregår stille og roligt uden stress af særdeles kompetente folk. På slagteriet har vi ligesom sidste år ladet dyrene hænge lidt længere end de ca. 10 dage vi plejede de andre år hvorefter de parteres i de respektive udskæringer. Hver andelshaver modtager derefter ¼ kvie fordelt efter slagterens tilstræbte ensartethed. Bestyrelsen har hørt mange gode tilbagemeldinger om kødets kvalitet.

 

Vi tilbyder medlemmerne at de kan afhente indmad – og der er rigtig god afsætning.

 

Aktiviteter 2011: I bestyrelsen havde vi 6 officielle bestyrelsesmøder i 2011 – derudover en hel del provisoriske møder på Sønderø når vi var ude en søndag morgen eller en aften i ugen for at nyde synet af vores dyr.

 

Årets gang: Dyrene blev udsat primo maj fra transportvogn ført af vores leverandør og dyrene blev først sat ind i vores fang fold. Efter et kort ophold i folden blev de stille og roligt introduceret til deres fold, hvor de ret hurtigt faldt til ro og begyndte at græsse.

 

Imedens serverede bestyrelsen grillpølser og øl og vand og ca. 85 mennesker havde en hyggelig dag.

 

Vi har gennem sæsonen flyttet dyrene mellem de to folde, og dermed sikret os optimal græsning og derved trivsel af dyrene.

 

Vi har i 2011 som de tidligere år været nødt til at bekæmpe bjørneklo flere gange. Bjørneklo er vi som græsningslaug pålagt at bekæmpe, og i lighed med Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning så bekæmper vi bjørneklo med plantegiften RoundUp. Hvis borgere ser os med plantesprøjter på området skal de være opmærksomme på, at det kun er i denne specielle situation vi anvender giftstoffer. RoundUp bliver udsprøjtet punktvis på den enkelte bjørnekloplante med godkendt sprøjte- og sikkerhedsudstyr.

 

Derudover har vi forsøgt at bekæmpe de store krontidsler med vores kratrydder – dog med ringe resultat.

 

Vi havde en kedelig episode med kommunens afdeling for Park og Vej idet en borger havde indgivet en klage over vores fældning af tjørn på skrænterne. Borgeren mente at vi skamferede området. Jeg blev kontaktet af kommunen og fik sat et møde i stand på området. De sendte chefen samt vores sagsbehandler. Det blev et konstruktivt møde hvor udgangen blev, at vi i fællesskab med kommunen aftaler hvilke småtræer der ønskes fjernet. Vi må ikke fælde tjørn på området udover de der generer vores el-hegn.

 

Græsslåning langs hegnet er nødvendig for at friskt græs ikke skal vokse op of aflade spændingen. Det er nødvendigt i den del af sæsonen hvor græsset vokser mest – maj, juni og evt. første halvdel af juli. I 2011 var det væsentlig nemmere end flere af de foregående år idet vi har formet græsslåningshold til at løse opgaven. Vi har gjort denne vigtige opgave obligatorisk og sammen med vagtplanen har vi påført nogle medlemmers navne til denne opgave. De medlemmer, der af bestyrelsen bliver sat til denne tjans eller evt. på forhånd melder sig på listen som græsslåningshold vil imidlertid blive fritaget for vagtordning i øvrigt. Bestyrelsen har været godt tilfreds med indsatsen, som græsslåningsholdene i vid udstrækning har klaret til UG.

 

Vi har i bestyrelsen indkøbt endnu en kratrydder.  Det betyder, at et givent græsslåningshold kan arbejde mere effektivt.

 

Vi har i år ikke haft egentlige episoder hvor dyrene har været på springtur. Der har imidlertid været en ’falsk anmeldelse’.

 

Springtur og springtur – der var jo lige det med, at en bestemt kvie forcerede hegnet ved Frederiksborgvej dagligt i en periode på en uge eller to. Den stod imidlertid helt op ad hegnet og ’snakkede’ med dens kolleger – og når man nærmede sig kvien gik den tilbage til vores område. Det blev klaret ved at hegnet blev forhøjet på en strækning.

 

Algeproblemet (tang blandt lægfolk) bør igen i år afhjælpes ved at ’hegnspatruljen’ fjerner algerne fra trådene. Det er noget af et hestearbejde, der imidlertid er nødvendigt for ikke at tynge trådene for langt ned og evt. knække dem. Algerne kan fjernes med en gammel sav eller lignende. I 2012 kan vi kun rose alge bekæmperne for deres utrættelige indsats.

 

I 2012 vil vi etablere endnu et arbejdshold – tidselbekæmpelse – hvor vi forestiller os en mekanisk bekæmpelse 3 gange i søsonen.

 

Kvierne havde god tilvækst med en middelstangvægt på 278 kg.

 

Koen klarede opgaven flot. Oprindeligt skulle den jo have været ledsaget af en førerko mere. Dette fordi vi blev tilbudt en anden ko i tillæg for en meget lille pris. Den var tynd og modløs da vi så den og vi forhandlede længe med leverandøren. Vi drillede ham og udtalte at den nok ikke ville overleve fra besigtigelses- til udsætningstidpunktet. Det holdt stik, så vi fik blot en førerko.

 

Kødprisen blev i lighed med 2009 og 2010 fastlagt til 42,- per kg og farsen fra førerkoen til 45,- per kg. Vi bliver dog nødt til at hæve disse priser en anelse i den kommende sæson. Dette motivers i stigende priser på dyrene samt på kraftfoder og slagtning. Man kan forestille sig en stigning på hhv. 3 og 5 kroner på kød og fars.

 

I forbindelse med kødudlevering påtænker vi iår at lette bestyrelsens arbejde ved at betle en vognmand for at transportere kødet fra slagteriet til Veddelev. Det er 5 tons kød vi taler om som alle tidligere år er blevet transporteret af bestyrelsen.

 

Kvaliteten af kødet var god – og som i 2010 fik vi dem hængt i 12 dage i stedet for de 9-10 dage som vi praktiseredse de foregående år.

 

Kvaliteten af førerkoens kød var også rigtig god. Her sælger vi visse stege til medlemmerne og noget går til grill festen, hvorefter resten hakkes til fars.

 

Vi afsendte en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen på et fugletårn – afslag 12. marts 2010. Benni W Hansen har haft en dialog med såvel Naturstyrelsen som Fredningsstyrelsen, har omskrevet ansøgningen – men blev midlertidigt administrativt standset ved at Roskilde Kommune ikke har et Grønt Råd, som skal godkende ansøgningen før den kan indsendes til de relevante offentlige instanser. Jeg kom igen som lovet ved sidste generalforsamling – blot for at opleve samme sendrægtighed fra kommunens side. Jeg er i en fase hvor jeg prøver at mobilisere energi til et tredje fremstød.

 

Vi holdt affaldsdag i april med mange (ca. 50) fremmødte, der efter endt arbejde nød en øl eller vand i solen.

 

Vi festligholdte udsættelse af dyrene medio maj med pølser og øl – jeg tror der var 85 glade mennesker der nød dyrenes ankomst. Vi omsatte 275 pølser og havde en hyggelig dag.

 

Vi holdt grillfest på Brinck hjemmet – det var igen så stor en succes med ca 90 deltagere og en rigtig god stemning, at vi påtænker en gentagelse i 2012 – vi har lagt endnu mere kød fra førerkoen i min fryser til festen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke festudvalget for deres store og kompetente arbejde, og før vi skilles vil det være hensigtsmæssigt, at få etableret et festudvalg til planlægning af 2012 festen.

 

Investeringer 2011: Kratrydder til ca. 7000,- – meget lave udgifter.

 

Aktiviteter 2012:

 

Besigtigelse af dyrene foretages af bestyrelsen i april. Dyrene er forhåndsbestilt hos samme leverandør, og bestyrelsen kører ned og ser på dyrene, drikker en håndbajer, driller landmanden, tinger om prisen, slår på næven, og foretager de nødvendige aftaler. Dyrene leveres som regel af leverandøren, der tilser at dyrene finder sig til rette på Sønderø.

 

Der er medlemmer der har ytret ønske om at se bedriften og dyrene – og leverandøren Jørgen Svan-Olsen er helt med på den ide. Derfor arrangerer bestyrelsen at alle interesserede kan komme ned til Neble Ryttergaard Grumløsevej 56 Neble, 4750 Lundby (1. april kl 15).

 

Oprydningsdag den 15. April kl 10-12. Her mødes medlemmerne og der vil blive udstukket en række opgaver af bestyrelsen, som afslutningsvis vil byde på en øl eller en vand (affaldsindsamling, klipning og beskæring af vegetation, oprydning fra hegnet ud i fjorden, opsætning af nyt hegn ud i fjorden, øvrige forslag til opgaver modtages meget gerne).

 

Ved dyrenes udsætning (29. april ca kl 12) vil bestyrelsen igen i år festligholde begivenheden med et lille traktement med grillpølser og øl og vand til de fremmødte medlemmer og deres familier.

 

I forbindelse med vagtplanen – vil vi igen i år udarbejde procedurer for hvem (kontaktpersoner med telefonnumre) man skal kontakte ifm. diverse uregelmæssigheder med hegn, dyr, etc.

 

Hvis man ikke kan leve op til sine forpligtelser i én eller flere uger, eller hvis man er sat på alge (tang-) - eller græsslåningshold og ikke synes man magter det, så kan man på forhånd skrive det til Thor Bruun Jørgensen, som vil tage hensyn til dette i vagtplanlægningsarbejdet. Hvis man pludselig ikke kan udføre sin tjans af den ene eller den anden årsag, så anbefales det at man fortager interne bindende aftaler med vagtbytte med andet medlem af kolauget. Grundprincippet er blot, at dyrene skal tilses dagligt.

 

Grillfest datoen vil blive annonceret senere.

 

På grund af en forventet prisstigning på indkøb af dyr i år så vil årets a conto beløb være på 2400,- for en kvie andel (sidste år 2200,-). Opkrævning vil blive udsendt i april måned.

 

 

Vi glæder os til den sæson der står for døren. Med 7 års erfaring er vi godt rustet til en 8. sæson med mange glæder og fornøjelser med kvierne på Sønderø.

 

Det er en fornøjelse at være formand for en så veldrevet forening med mange gode medlemmer og fine oplevelser. Men en forening bør være dynamisk hvorfor jeg har meddelt bestyrelsen at jeg synes efter 6 år på posten at et formandsskifte bør finde sted. Jeg er på valg i år og hvis jeg bliver genvalgt fortsætter jeg endnu et år og går af i 2013, men hvis jeg ikke bliver genvalgt så er jeg glad og stolt over at kunne aflevere Veddelev Kolaug i god stand til min efterfølger.

 

Veddelev 4. marts 2012

 

p.b.v.

Benni Winding Hansen