Veddelev Kolaug

 

Referat fra generalforsamlingen d. 24/3-2010 kl. 19.30 i Brinch-Hjemmet ved Veddelev havn.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen, hvorefter Jens Lætgaard blev valgt til dirigent og Thor B. Jørgensen blev valgt som referent.

Jens konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Det bemærkedes, at alle var indkaldt via e-mail.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Benni Winding Hansen

Vedhæftet som bilag 1.

 

Peter Falland, som havde haft opgaven med at fjerne tang fra hegnet i september, bemærkede, at det havde været en noget kold affære. Han foreslog den kommende bestyrelse at indkøbe nogle vaders. Desuden foreslog han, at vi udvider bemandingen, så der er 2 personer på opgaven pr. måned.

 

Der blev spurgt til, om græsset ville nå en passende kvalitet til udsætning af kvier omkring 1. maj, den hårde vinter taget i betragtning. Bent forklarede, at det ville blive løbende vurderet. Eventuelt ville vi forsinke udsættelsen af kvierne.

 

Det blev nævnt, at de kraftige tuer af (giftig) Strandsving (også kaldet Højsving), muligvis kunne have været årsagen til, at vi mistede en ko. Normalt vil dyrene ikke spise det, men det kan dog ske, især i tørre perioder. Der er i øvrigt ikke rigtig noget, vi kan gøre for at begrænse denne bevoksning.

 

Der blev spurgt til, hvornår vores kontrakt med kommunen udløber. Det kunne bestyrelsen ikke svare på, men det vil blive undersøgt.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Hans Fink.

Regnskabet blev runddelt. Regnskabet var godkendt af vores revisor (Winni Sørensen).

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden indsigelser. Årets samlede indtægter var på 210.133,00 kr. (183.905,00 kr. sidste år), og de samlede udgifter på 196.879,47 kr. (174.195,36 kr. sidste år). Herved er vores formue ved indgangen til den nye sæson 29.977,61 kr. (16.723,99 kr. sidste år). Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2010 blev uddelt og gennemgået. Vi budgetterer med 17 kvier og en ko til at holde sammen på tropperne. Det medfører samlede indtægter på anslået 214.600,00 kr. De samlede udgifter bliver 210.780,00 kr. Det blev bemærket, at der i budgettet manglede forventede udgifter til et fodringstrug, anslået udgift 10.000,-

 

Budgettet blev vedtaget.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

Per Juel Hansen fremlagde et forslag til reviderede vedtægter (bilag 2). Forslaget blev gennemgået med fokus på ændringer i forhold til de gældende vedtægter. Der blev under gennemgangen enighed om at tilføje, at forslag fra bestyrelsen skal medsendes indkaldelsen til generalforsamling og at forslag fra medlemmerne skal videresendes af bestyrelsen pr. e-mail til alle senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Da vedtægtsforslaget ikke havde været runddelt inden generalforsamlingen, blev vi efter nogen diskussion enige om at fremlægge det til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i forbindelse med oprydningsdagen.

 

 

5. Valg af bestyrelse

Bent, Hans og Inger blev genvalgt til bestyrelsen. Bjarne Louw og Per Juel Hansen blev valgt som suppleanter.

 

6. Valg af revisor

Winni Sørensen blev genvalgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Der blev spurgt om, hvorfor vi ikke har stude. Svaret fra bestyrelsen er, at vi mener folk er utrygge ved dette, så selvom det nok ville give en bedre tilvækst, har vi bevist fravalgt det.

 

Samme udvalg som sidste år vil arrangerer en fest for medlemmerne i løbet af sommeren. Vi har som sidst diverse super udskæringer fra koen.

 

 

Pbv. Thor

 

 

 


 

Bilag 1:           Bestyrelsens beretning 2010 v. formand Benni Winding Hansen:

 

Baggrund: Vi satte Veddelev Kolaug på skinner på den stiftende generalforsamling 15. september 2004 efter initiativ af Dansk Naturfredningsforenings lokalkommitte. Vi rekrutterer medlemmer bosiddende i Roskilde Kommune. Vi har p.t. 67 aktive medlemmer, 3 passive medlemmer og 5 på venteliste i kolauget, dvs. med de forventede 68 anparter i 2011 er ’ordrebogen’ så at sige fyldt op.

 

Formål med foreningen: Foreningens formål er to ting 1) foretage naturpleje af Sønderø – så vegetationen genskabes som et strandoverdrev, og dyrelivet beriges, samtidig med at området indbyder til en spadseretur. 2) at producere kød til medlemmerne. Vi sætter kvier ud eftersom deres natur og adfærd frembyder flest glæder og færrest bekymringer.

 

Historie: Vi startede 2005 sæsonen med 6 kvier; gentog successen med 9 kvier i 2006, og igen 9 kvier i 2007. I 2008 var vi oppe på 12 kvier og en førerko, i 2009 14 kvier og en førerko og i 2010 17 kvier og en førerko. Bestyrelsen er enige om, at det er hvad området kan bære og hvad vi rent praktisk kan håndtere. Dyrene har været af lidt forskellig race: Hereford, kødkvægs krydsninger og de seneste flere år Charolais, og pga. en ny tyr vil vi i fremtiden få blandingskvæg af Carolais og Limousine. Førerkoen tjener flere formål: den holder på flokken, og den udgør et vigtigt bidrag til det eftertragtede hakkede kød; og også med mørbrad, højreb osv. til grillfesten.

 

På trods af et godt udgangsmateriale, et godt græsningsområde samt god rygt og pleje har vi for første gang i kolaugets historie haft et tilfælde af sygdom, klovbetændelse, der krævede dyrlæge. Derudover har vi haft et dødsfald, hvor én af kvierne pludselig døde fra os. Vagtholdet kunne ikke få antallet til at gå op, de ledte i mange timer, og først næste dag fandt Hans Fink kvien nede ved forsinkelsesbassinet – død. Den var helt frisk den ene dag og død den næste. På grund af den varme sommer blev vi hurtigt enige om, at den skulle afhentes til destruktion så hurtigt som muligt. Nogle medlemmer havde ønsket den obduceret, men fordi dyret var helt frisk før den døde og at resten af flokken ikke viste svaghedstegn så besluttede bestyrelsen afhentning til destruktion/sæbe. Vi fik en fag botaniker til at gennemgå græsningsområdet for evt. giftige planter. Det kunne konstateres at der ikke var nogle af de potentielle giftige planter på Sønderø. Dødsårsagen skal nok tilskrives at kvien havde slugt et fremmed legeme eller havde en anorisme eller anden defekt.

 

Vi hylder det princip, at dyrene skal være glade fra de udsættes til de skal herfra Vi startede med markskydning. Men i 2008 var der blevet så mange dyr, at det af arbejdsmæssige årsager ikke lod sig gøre. Nu får vi dyrene hentet på transportvogn og kørt til slagteriet. I 2009 og i særdeleshed i 2010 har det været en rigtig god oplevelse, det foregik stille og roligt uden stress af særdeles kompetente folk. På slagteriet har vi i 2010 ladet dyrene hænge lidt længere end de ca. 10 dage vi plejer de andre år hvorefter de parteres i de respektive udskæringer. Hver andelshaver modtager derefter ¼ kvie fordelt efter slagterens tilstræbte ensartethed. Bestyrelsen har hørt mange gode tilbagemeldinger om kødets kvalitet.

 

Aktiviteter 2010: I bestyrelsen havde vi 6 officielle bestyrelsesmøder i 2010 – derudover en hel del provisoriske møder på Sønderø når vi var ude en søndag morgen eller en aften i ugen for at nyde synet af vores dyr.

 

Årets gang: Dyrene blev udsat primo maj fra transportvogn ført af vores leverandør og dyrene blev først sat ind i vores fang fold. Efter et kort ophold i folden blev de stille og roligt introduceret til deres fold, hvor de ret hurtigt faldt til ro og begyndte at græsse.

 

Imedens serverede bestyrelsen grillpølser og øl og vand og ca. 80 mennesker havde en hyggelig dag.

 

Vi har gennem sæsonen flyttet dyrene mellem de to folde, og dermed sikret os optimal græsning og derved trivsel af dyrene.

 

Vi har i 2010 været nødt til at bekæmpe bjørneklo flere gange. Bjørneklo er vi som græsningslaug pålagt at bekæmpe, og i lighed med Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning så bekæmper vi bjørneklo med plantegiften RoundUp. Hvis borgere ser os med plantesprøjter på området skal de være opmærksomme på, at det kun er i denne specielle situation vi anvender giftstoffer. RoundUp bliver udsprøjtet punktvis på den enkelte bjørnekloplante med godkendt sprøjte- og sikkerhedsudstyr.

 

Græsslåning langs hegnet er nødvendig for at friskt græs ikke skal vokse op of aflade spændingen. Det er nødvendigt i den del af sæsonen hvor græsset vokser mest – maj, juni og evt. første halvdel af juli. I 2010 var det væsentlig nemmere end de foregående år idet vi har formet græsslåningshold til at løse opgaven. Vi har gjort denne vigtige opgave obligatorisk og sammen med vagtplanen har vi påført nogle medlemmers navne til denne opgave. De medlemmer, der af bestyrelsen bliver sat til denne tjans eller evt. på forhånd melder sig på listen som græsslåningshold vil imidlertid blive fritaget for vagtordning i øvrigt. Bestyrelsen har været godt tilfreds med indsatsen, som græsslåningsholdene i vid udstrækning har klaret til UG.

 

Vi har i bestyrelsen efter opfordring fra medlemmerne besluttet at indkøbe endnu en kratrydder. Derudover er der ytret ønske om at vi opdeler opgaven i veldefinerede etaper – så disse to tiltag bliver realiseret i år. Det betyder, at et givent græsslåningshold kan arbejde mere effektivt.

 

Vi har i år ikke haft egentlige episoder hvor dyrene har været på springtur. Imidlertid var der én gang storalarm fordi dyrene var blevet set på Skydebanen. Udrykningsholdet var lige ved at slå til, men det viste sig heldigvis ikke at være vores dyr, men dyr andetsteds fra.

 

Algeproblemet (tang blandt lægfolk) bør igen i år afhjælpes ved at ’hegnspatruljen’ fjerner algerne fra trådene. Det er noget af et hestearbejde, der imidlertid er nødvendigt for ikke at tynge trådene for langt ned og evt. knække dem. Algerne kan fjernes med en gammel sav eller lignende.

 

Vi har tidligere haft kvaler med vandingsanlæggene – hvor vi ved gentagne lejligheder har udført reparationer. Dyrene gnubber sig op af vandanlæggene og flytter dem rundt. I 2010 blev vandanlæggene imidlertid fastgjort på et støbt fundament, så vi ikke havde flere af den slags kvaler.

 

Kvierne havde haft særdeles god tilvækst og den største kom op på 325 kg og den mindste på 244 kg stangvægt. Dette skal ses i forhold til det første år, hvor rekorden var 266 kg, det andet år hvor vi nåede 277 kg, det tredje år 340 kg og det fjerde år 327 kg, og i 2010 var den tungeste 324 kg.

 

Koen var imidlertid lille i 2010 – 401 kg.

 

Kødprisen blev i lighed med 2009 fastlagt til 42,- per kg og farsen fra førerkoen til 45,- per kg.

 

Kvaliteten af kødet var god – og iår fik vi dem hængt i 12 dage i stedet for de 9-10 dage som vi praktiseredse de foregående år.

 

Vi afsendte en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen på et fugletårn – afslag 12. marts 2010. Benni W Hansen har haft en dialog med såvel Naturstyrelsen som Fredningsstyrelsen, har omskrevet ansøgningen – men blev midlertidigt administrativt standset ved at Roskilde Kommune ikke har et Grønt Råd, som skal godkende ansøgningen før den kan indsendes til de relevante offentlige instanser. Jeg kommer igen!

 

Vi holdt affaldsdag 26. april med mange (ca. 50) fremmødte, der efter endt arbejde nød en øl eller vand i solen.

 

Vi festligholdte udsættelse af dyrene medio maj med pølser og øl – jeg tror der var 80 glade mennesker der nød dyrenes ankomst.

 

Vi holdt grillfest på Brinck hjemmet – det var igen så stor en succes med 83 deltagere og en rigtig god stemning, at vi påtænker en gentagelse i 2011 – før vi skilles vil det være hensigtsmæssigt, at få etableret et festudvalg. Jeg tror imidlertid, at det stærke team er klar til endnu en tørn?

 

Investeringer 2010: jordspyd, spændingsmålere – meget lave udgifter.

 

Aktiviteter 2011:

 

Besigtigelse af dyrene foretages af bestyrelsen i april. Dyrene er forhåndsbestilt hos samme leverandør, og bestyrelsen kører ned og ser på dyrene, drikker en håndbajer, driller landmanden, tinger om prisen, slår på næven, og foretager de nødvendige aftaler.

 

Oprydningsdag den 17. April kl 10-12. Her mødes medlemmerne og der vil blive udstukket en række opgaver af bestyrelsen, som afslutningsvis vil byde på en øl eller en vand (affaldsindsamling, klipning og beskæring af vegetation, oprydning fra hegnet ud i fjorden, opsætning af nyt hegn ud i fjorden, øvrige forslag til opgaver modtages meget gerne).

 

Ved dyrenes udsætning ultimo maj (vi tilstræber den 1. maj) vil bestyrelsen igen i år festligholde begivenheden med et lille traktement med grillpølser og øl og vand til de fremmødte medlemmer og deres familier.

 

I forbindelse med vagtplanen – vil vi igen i år udarbejde procedurer for hvem (kontaktpersoner med telefonnumre) man skal kontakte ifm. diverse uregelmæssigheder med hegn, dyr, etc.

 

Hvis man ikke kan leve op til sine forpligtelser i én eller flere uger, eller hvis man er sat på alge (tang-) - eller græsslåningshold og ikke synes man magter det, så kan man på forhånd skrive det til Thor Bruun Jørgensen, som vil tage hensyn til dette i vagtplanlægningsarbejdet. Hvis man pludselig ikke kan udføre sin tjans af den ene eller den anden årsag, så anbefales det at man fortager interne bindende aftaler med vagtbytte med andet medlem af kolauget. Grundprincippet er blot, at dyrene skal tilses dagligt.

 

Grillfest datoen vil blive annonceret senere.

 

På trods af en forventet prisstigning på indkøb af dyr i år så vil årets a conto beløb som sidste år være på 2200,- for en kvie andel. Opkrævning vil blive udsendt i april måned.

 

 

 

 

Vi glæder os til den sæson der står for døren. Med seks års erfaring er vi godt rustet til en 7. sæson med mange glæder og fornøjelser med kvierne på Sønderø.

 

Veddelev 21. marts 2011

 

p.b.v.

Benni Winding Hansen

 

 


Bilag 2:           Vedtægtsforslag som omdelt på generalforsamlingen (rettelser ikke medtaget)


§1 Laugets navn

Laugets navn er Veddelev Kolaug og laugets hjemsted er Veddelev, 4000 Roskilde


§2
Laugets formål

Laugets formål er:
- at fortage naturpleje i Roskilde kommune, på de arealer som lauget anvender.
- at producere kalvekød på en økologisk forsvarlig måde til fordeling mellem medlemmerne.

§3 Medlemskab

Indmeldelse
Som medlem kan optages enhver mod hvis medlemskab, der efter bestyrelsens afgørelse ikke kan rettes saglige indvendinger. Dog har beboere i Roskilde kommune fortrinsret til optagelse.

 

Ansøgere skal angive en e-mail adresse, hvortil al kommunikation med lauget kan ske med frigørende virkning.

 

Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger medlemskab, kan ansøgeren forlange sin ansøgning behandlet på den førstkommende generalforsamling.

Ved indmeldelse i lauget betales et engangsbeløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal foretages ved skriftlig meddelelse til Kassereren og har tidligst virkning fra kalenderåret efter Kassererens modtagelse af udmeldelsen.

 

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Et sådant krav skal fremsættes senest 2 uger efter, at medlemmet har modtaget bestyrelsens afgørelse.

 

Appellerer medlemmet eksklusionen til behandling på en generalforsamling, får medlemmet status af suspenderet, indtil generalforsamlingen har truffet afgørelse. Først når generalforsamlingen måtte have stadfæstet eksklusionen, er den gældende.

 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 tilslutning blandt de fremmødte til generalforsamlingen. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings-beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser, dog afregnes eventuel erlagt accontobetaling i den udstrækning andelen afsættes til andre.


§4 Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmer opdeles i kødaftagende og ikke-kødaftagende medlemmer. Medlemmer kan ved meddelelse til bestyrelsen inden 1. april skifte kategori. Dog således at der ikke kan optages flere kødaftagende medlemmer end, der efter bestyrelsens skøn forsvarligt kan holdes dyr på laugets areal.

 

Ved ønske om kategoriskifte til kødaftagende medlem fra flere medlemmer, end der er andele af dyr til, tildeles kategorien først til medlemmer, som året før aftog kød. Såfremt der stadig er flere ønsker, end der kan imødekommes, tildeles kategoriskifte efter anciennitet i lauget.

   
Kødaftagende medlemmerne tildeles retten til en andel svarende til1/4 kreatur. Såfremt lauget i sæsonens løb skulle miste dyr, forsøges efter bestyrelsens skøn enten at indkøbe tilsvarende dyr eller at høre de kødaftagende medlemmer om nogle vil afstå fra sin andel.

 

Alle medlemmerne skal indgå i en pasnings og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen.

 

 

§5 Kontingent og betalinger

 

 Prisen for kød samt fornøden accontobetaling fastsættes af bestyrelsen. Acconto betalingen forfalder til betaling efter bestyrelsens bestemmelse. Endelig prisfastsættelse samt endelig afregning foretages efter udlevering af kødet. 

 

Såfremt et medlem ikke indbetaler accontobetalingen indenfor den af bestyrelsens fastsatte frist, kan bestyrelsen efter meddelelse af en ny kort frist til medlemmet, hvis der stadig ikke betales, tilbyde medlemmets andel til de øvrige medlemmer

Alle medlemmer betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert kalenderår. Kontingent betales efter indmeldelse, dog således ved indmeldelse efter græsningssæsonens afslutning betales kontingent først fra det efterfølgende kalenderår.

Alle betalinger til lauget skal foretages til den af bestyrelsen anviste konto senest på den angivne betalingsdag.  Såfremt kassereren skal udsende rykker til et medlem, kan der pålignes et rykningsgebyr.

§6 Regnskab

Laugets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før forelæggelse til godkendelse på den ordinære generalforsamling være revideret af mindst en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

Revisorer og suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

 

Kassereren er i øvrigt pligtig til enhver tid på opfordring at forelægge regnskabet for revisionen, ligesom bestyrelsen har ret til at lade foretage kritisk revision.

 

Laugets formue skal være anbragt i på en konto i et anerkendt pengeinstitut til bedste rente.


§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger dette.


§8 Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling:

Indkaldelse
Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel..

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling jf. nedenstående punkter.

Beslutningsdygtighed og afstemning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, dog jf. § 11 og 13.

Hvert medlem har en stemme. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog ud over sin egen stemme afgive stemme på flere end to andre stemmeberettigede medlemmers vegne.


Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen angivne forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.


Ved afstemning kræves simpelt stemmeflerhed, dog jf. § 11 og 13.

 

 Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre et medlem begærer skriftlig afstemning.


§9 Ordinær generalforsamling.

 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for forrige år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og engangsbeløb for indeværende år.


5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

 

Dirigenten kan ikke være opstillet til eller medlem af bestyrelsen og underskriver referentens referat efter generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 


§10 Ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden jf. indkaldelsen.

§ 11 Vedtægtsændringer

Til ændring af laugets vedtægter kræves mindst fremmøde af 20 % af medlemmerne samt mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Såfremt fremmøde kravet ikke opfyldes kan vedtægtsændringerne gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemme flerhed.

 


§12 Bestyrelsen

Laugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer lauget. Bestyrelsen disponerer inden for de af generalforsamlingen godkendte budgetter.

Bestyrelsen består af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Sekretæren fører protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Lauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes lauget af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Der påhviler ikke laugets medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lauget.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen blandt interesserede medlemmer af lauget.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Et medlem af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog sådant, at der altid er 3 medlemmer på valg hvert år.

Suppleanter vælges for et år af gangen..

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne har forfald.
 


§ 13 Opløsning

Til opløsning af lauget kræves en ekstraordinær generalforsamling indkaldt kun med dette formål.

 

Af indkaldelsen skal fremgå årsagen til forslaget om opløsning af lauget samt forslag til, hvorledes laugets formue skal fordeles.

 

På denne generalforsamling skal, hvis forslaget om laugets opløsning vedtages, endvidere træffes bestemmelse om, hvorledes laugets formue skal fordeles.

 

Til vedtagelse af forslag om laugets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer.

 

Til vedtagelse af forslag om fordeling af laugets formue kræves kun simpelt stemmeflerhed.

 

Opnås ikke 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer på grund af manglende fremmøde, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling – senest 30 dage efter den generalforsamling, hvor forslaget om laugets opløsning blev forhandlet første gang.

 

På denne generalforsamling kan laugets opløsning vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

Således vedtaget den 

________________________

Dirigent