Veddelev Kolaug

 

Referat fra generalforsamlingen d. 17/3-2010 i Brinch-Hjemmet ved Veddelev havn.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen, hvorefter Peter Falland blev valgt til dirigent og Thor B. Jørgensen blev valgt som referent.

Peter konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Benni Winding Hansen

Vedhæftet som bilag 1.

 

Benni foreslog, at vi arbejder videre med at søge funding til et fugletårn.

 

Ellers ingen spørgsmål til beretningen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Hans Fink.

Regnskabet blev runddelt. Regnskabet var godkendt af vores revisor (Per Hansen).

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden indsigelser. Årets samlede indtægter var på 183.905,00 kr. (170.230,18 kr. sidste år), og de samlede udgifter på 174.195,36 kr. (185.788,65 kr. sidste år). Herved er vores formue ved indgangen til den nye sæson 16.723,99 kr. (7.014,35 kr. sidste år).

 

Budgettet for 2010 blev uddelt og gennemgået. Vi budgetterer med 16 kvier og en ko til at holde sammen på tropperne. Det medfører samlede indtægter på 197.500,00 kr. De samlede udgifter bliver 188.500,00 kr. Indestående i banken bliver dermed tæt på 25.723,99 ved årets udgang.

 

Budgettet blev vedtaget med den kommentar, at der skulle stå ”Overskud år 6” og ikke ”Overskud år 5”.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

a)      Bestyrelsen foreslårpraktiske arbejdsopgaver programsat i lighed med medlemmernes vagtordning (græsslåning,hegnshold, udrykningshold mv.).

 

Formanden gennemgik forslaget. Der kom en kommentar om, at græsslåningen blev fordelt pr. uge og ikke som sidste år pr. måned, da det gav lidt problemer med koordinering => højt græs sidst på måneden. Forslaget blev vedtaget.

 

 

5. Valg af bestyrelse

Benni, Frank og Thor blev genvalgt til bestyrelsen. Bjarne Louw og Per Juel Hansen blev valgt som suppleanter.

 

6. Valg af revisor

Winni Sørensen blev genvalgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Samme udvalg som sidste år vil arrangerer en fest for medlemmerne i løbet af sommeren. Vi har som sidst diverse super udskæringer fra koen.

 

 

Pbv. Thor

 

 

 


 

Bilag 1:

Bestyrelsens beretning 2009 v. formand Benni Winding Hansen:

 

 

Baggrund: Vi satte Veddelev Kolaug på skinner på den stiftende generalforsamling 15. september 2004 efter initiativ af Dansk Naturfredningsforenings lokalkommitte. Vi rekrutterer medlemmer i Roskilde Kommune – og den er jo blevet noget større efter den nye regionsstruktur i Danmark. Vi har p.t. 53 + 10 nye = 63 medlemmer i kolauget, dvs. med 64 anparter i 2010 er ’ordrebogen’ så at sige fyldt op.

 

Formål med foreningen: Foreningens formål er to ting 1) foretage naturpleje af Sønderø – så vegetationen genskabes som et strandoverdrev, og dyrelivet beriges, samtidig med at området indbyder til en spadseretur. 2) at producere kød til medlemmerne. Vi sætter kvier ud eftersom deres natur og adfærd frembyder flest glæder og færrest bekymringer.

 

Historie: Vi startede 2005 sæsonen med 6 kvier; gentog successen med 9 kvier i 2006, og igen 9 kvier i 2007. I 2008 var vi oppe på 12 kvier og en førerko og i 2009 14 kvier og en førerko. Dyrene har været af lidt forskellig race: Hereford, kødkvægs krydsninger og de seneste år Charolais. Førerkoen tjener flere formål: den holder på flokken, og den udgør et vigtigt bidrag til det eftertragtede hakkede kød; og også med mørbrad, højreb osv. til grillfesten.

 

På grund af et godt udgangsmateriale, et godt græsningsområde samt god rygt og pleje har vi gudskelov ikke haft et eneste tilfælde af sygdom eller skranten, der har krævet dyrlæge.

 

Vi hylder det princip, at dyrene skal være glade fra de udsættes til de skal herfra Vi startede med markskydning. Men i 2008 var der blevet så mange dyr, at det af arbejdsmæssige årsager ikke lod sig gøre. Nu får vi dyrene hentet på hestetransportvogn og kørt til slagteriet. I 2009 var det en rigtig god oplevelse, det foregik stille og roligt uden stress af særdeles kompetente folk. På slagteriet hænger dyrene ca 10 dage hvorefter de parteres i de respektive udskæringer. Hver andelshaver modtager derefter ¼ kvie fordelt efter slagterens tilstræbte ensartethed.

 

Aktiviteter 2009: I bestyrelsen havde vi 6 officielle bestyrelsesmøder i 2009 – derudover en hel del provisoriske møder på Sønderø når vi var ude en søndag morgen eller en aften i ugen for at nyde synet af vores dyr.

 

Årets gang: Dyrene blev udsat primo maj – dyrene blev udsat fra hestetransportvogn og ind i vores fang fold. Efter et kort ophold i folden blev de stille og roligt introduceret til deres fold, hvor de ret hurtigt faldt til ro og begyndte at græsse.

 

Vi har gennem sæsonen flyttet dyrene mellem de to folde, og dermed sikret os optimal græsning og derved trivsel af dyrene.

 

Vi har i 2009 været nødt til at bekæmpe bjørneklo flere gange. Bjørneklo er vi som græsningslaug pålagt at bekæmpe, og i lighed med Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning så bekæmper vi bjørneklo med plantegiften RoundUp. Hvis borgere ser os med plantesprøjter på området skal de være opmærksomme på, at det er kun i denne specielle situation at vi anvender giftstoffer. RoundUp bliver udsprøjtet punktvis på den enkelte bjørnekloplante med godkendt sprøjteudstyr.

 

Græsslåning langs hegnet er nødvendig for at friskt græs ikke skal aflade spændingen. Det er nødvendigt i den del af sæsonen hvor græsset vokser mest – maj, juni og evt. første halvdel af juli. I 2009 var det væsentlig nemmere end de foregående år at få frivillige til at løse opgaven. Vi vil vi i nærværende sæson gøre opgaven til obligatorisk og sammen med vagtplanen vil vi påføre nogle medlemmers navne til denne opgave. De medlemmer, der melder sig på listen som græsslåningshold vil imidlertid blive fritaget for vagtordning i øvrigt.

 

Vi har i år kun haft 2 episoder hvor dyrene har været på springtur. Første gang skyldtes sandsynligvis at nogle mennesker havde åbnet for fjederhegnet ved Baunehøjvej en tidlig morgen. Dyrene var gået over på rapsmarkerne mod Risø. De blev vha. Mange gode medlemmers hjælp gennet tilbage på halvanden time. Den anden gang var dyrene nede ved Veddelev Havn og havde sandsynligvis brudt ud ved at forcere hegnet der går ud i fjorden. Vi mener hegnet var tynget af alger og dermed hang lidt i trådene – derudover var dyrene tyregale og på Parcelgårdens område var der en interessant fyr der gav lyd fra sig. Dyrene blev stille og roligt vha. kajak og landpatruljer gennet tilbage til folden.

 

Algeproblemet bør iår afhjælpes ved at ’hegnspatruljen’ fjerner algerne fra trådene.

 

Vi har tidligere haft nogle kvaler med spændingen på el-hegnet. Det viste sig, at midt i sommertørken blev jorden så udtørret at vores jordspyd ikke virkede og spændingen forsvandt fra hegnet. Dette blev afhjulpet med nogle spande vand. Men i år har vi forsynet hegnet med 3 styks1 m lange jordspyd.

 

Vi har haft kvaler med vandingsanlæggene – hvor vi ved gentagne lejligheder har udført reparationer. Dyrene gnubber sig op af vandanlæggene og flytter dem rundt. I 2010 har vi ambitioner om at vandanlæggene skal fastgøres på et støbt fundament.

 

Kvierne og koen blev igen iår slagtet på konventionel facon. Bestyrelsen var tilfreds med forløbet.

 

Kvierne havde haft særdeles god tilvækst og den største kom op på 324 kg stangvægt. Dette skal ses i forhold til det første år, hvor rekorden var 266 kg, det andet år hvor vi nåede 277 kg, det tredje år 340 kg og det fjerde år 327 kg.

 

Kødprisen blev fastlagt til 42,- per kg og farsen fra førerkoen til 45,- per kg. I 2009 var kødpriisen 48,- pr. kilo pga. store investeringer i hegn – så vi har opfyldt målsætningen om at sænke prisen i 2009.

 

Kvaliteten af kødet var god – og iår fik vi dem hængt i 12 dage i stedet for de 9-10 dage som vi praktiseredse de foregående år.

 

Vi afsendte en ansøgning til Skov og Naturstyrelsen på et fugletårn – afslag 12. marts 2010.

 

Vi holdt affaldsdag 26. april med mange fremmødte.

 

Vi festligholdte udsættelsen af dyrene medio maj med pølser og øl – jeg tror der var 80 glade mennesker der nød dyrenes komme.

 

Vi holdt grillfest på Brinckhjemmet i bragende sol, med god mad og lege på plænen – det var så stor en success, at vi påtænker en gentagelse i 2010 – før vi skilles vil det være hensigtsmæssigt, at få etableret et festudvalg.

 

Investeringer 2009: jordspyd, spændingsmålere, mineraltønde, for ialt 5000 kr; to klaplåger: en ved fang folden samt en mellem den gamle og den nye fold v. det nye vandingssted. Pris ca. 7000,-

 

Aktiviteter 2010: Oprydningsdag den 25. April kl 10-12. Her mødes medlemmerne og der vil blive udstukket en række opgaver af bestyrelsen, som afslutningsvis vil byde på en øl eller en vand (affaldsindsamling, klipning og beskæring af vegetation, fundering af vandingssteder, øvrige forslag modtages meget gerne).

 

Ved dyrenes udsætning ultimo maj vil bestyrelsen festligholde begivenheden med et lille traktement med grillpølser og øl og vand til de fremmødte medlemmer og deres familier.

 

I forbindelse med vagtplanen – vil vi udarbejde procedurer for hvem (kontaktpersoner med telefonnumre) man skal kontakte ifm. diverse uregelmæssigheder med hegn, dyr, etc.

 

Grillfest vil blive annonceret senere.

 

Årets a conto beløb vil være på 2200,- for en kvie andel. Opkrævning vil blive udsendt i april måned.

 

 

 

 

Vi glæder os til den sæson der står for døren. Med fem års erfaring er vi godt rustet til en 6. sæson med mange glæder og fornøjelser med kvierne på Sønderø.

 

Veddelev 14. marts 2010

 

p.b.v.

Benni Winding Hansen