Veddelev Kolaug

 

Referat fra generalforsamlingen d. 24/3-2009 i Brinch-Hjemmet, ved Veddelev havn.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen, hvorefter Per Hansen blev valgt til dirigent og Thor B. Jørgensen blev valgt som referent.

Per konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Benni Winding Hansen

Vedhæftet som bilag 1.

 

Leif havde den kommentar, at han gerne ville have hørt, at der ikke blev klippet nok græs. Han var personligt rundt 3 gange. Andre var også rundt flere gange.

 

Der var et spørgsmål angående tilskud fra kommunen. Svaret var, at politikken har ændret sig siden vi fik det første hegn, så derfor måtte vi selv betale udvidelsen af hegnet mm.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Hans Fink.

Regnskabet blev runddelt. Regnskabet var godkendt af vores revisor (Per Hansen).

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden indsigelser. Årets samlede indtægter var på 170.230,18 kr. (109.960,01 kr. sidste år), og de samlede udgifter på 185.788,65 kr. (100.427,68 kr. sidste år). Herved blev vores indestående i banken med udgangen af året på 7.014,35 kr. (22.572,82 kr. sidste år).

 

Budgettet for 2009 blev uddelt og gennemgået. Vi budgetterer med 14 kvier og en ko til at holde sammen på tropperne. Det medfører samlede indtægter på 169.500,00 kr. De samlede udgifter bliver 151.120,00 kr. Indestående i banken bliver dermed tæt på 25.394,00 ved årets udgang.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

a)      Bestyrelsen foreslårpraktiske arbejdsopgaver programsat i lighed med medlemmernes vagtordning (græsslåning, udrykningspatrulje mv.).

 

Formanden gennemgik formålet med udrykningspatruljen og opfordrede til, at man melder sig. Listen blev sendt rundt. På opfordring gennemgik Benni også hvad vagtordningen indeholder. Vi enedes om at fortsætte med at bruge hegnstesteren som staffet. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 

 

5. Valg af bestyrelse

Bent, Inger og Hans blev genvalgt til bestyrelsen. Bjarne Louw blev valgt som suppleant. Der var ingen andre kandidater.

 

6. Valg af revisor

Per Hansen blev genvalgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Forslag: Bent foreslog, at nogen udenfor bestyrelsen arrangerer en fest. Vi har oksemørbrad fra koen. Allan, Pernille og Anne Boel meldte sig.

 

Leif nævnte, at vi skulle være opmærksomme på de ting, som vi via beretningen havde sagt ja til: Almindelig slagtning, flere dyr. Det gav anledning til lidt debat.

Thor: Disse ting var faktisk ikke lagt frem til afstemning, men allerede besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Antallet af dyr er et kompromi mellem at få god tilvækst og opnå den af kommunen ønskede ”hårde” afgræsning af arealet.

Bent: Markslagtningen i 2007 gik ikke så godt. Desuden var der meget blod. Indfangning og transport gik stille og roligt i 2008. Dyrene virkede rolige.

Frank: Vi vil fokuserer på transporten ifbm. Forhandlingen med slagteren.

 

Den officielle del af generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

 

Pbv. Thor

 

 

 


 

Bilag 1:

Bestyrelsens beretning 2008 v. formand Benni Winding Hansen:

 

Baggrund: Vi satte Veddelev Kolaug på skinner på den stiftende generalforsamling 15. september 2004 efter initiativ af Dansk Naturfredningsforenings lokalkommitte. Vi rekrutterer medlemmer i Roskilde Kommune – og den er jo blevet noget større efter den nye regionsstruktur i Danmark. Vi har p.t. 45 medlemmer i kolauget.

 

Formål med foreningen: Foreningens formål er to ting 1) foretage naturpleje af Sønderø – så vegetationen genskabes som et strandoverdrev, og dyrelivet beriges, samtidig med at området indbyder til en spadseretur. 2) at producere kød til medlemmerne. Vi sætter kvier ud eftersom deres natur og adfærd frembyder flest glæder og færrest bekymringer.

 

Historie: Vi startede 2005 sæsonen med 6 kvier; gentog succesen med 9 kvier i 2006, og igen 9 kvier i 2007. Men i 2008 var vi oppe på 12 kvier og en førerko. Dyrene har været af lidt forskellig race: Hereford, kødkvægs krydsninger og senest Charolais. Hvorfor nu en førerko? Jo det knytter sig til tidligere års trang blandt kvierne til at forcere hegnet og forlyste sig med de omkringliggende havers vegetation samt campingpladsens faciliteter. Ved at have en ko på Sønderø mener vi, at hun holder på flokken af unge nysgerrige kvier.

 

På grund af et godt udgangsmateriale, et godt græsningsområde samt god rygt og pleje har vi gudskelov ikke haft et eneste tilfælde af sygdom eller skranten, der har krævet dyrlæge.

 

Vi hylder det princip, at dyrene skal være glade fra de udsættes til de skal herfra. Derfor har vi i alle årene ønsket, at dyrene skulle herfra ved markskydning eftersom kvierne græsser indtil sidste sekund før de falder for kuglen. Vi har indtil 2008 bestilt slagter og dyrlæge, der kom og undersøgte dyrene, godkendte deres sundhedstilstand, skød dem og transporterede dem væk. På slagteriet hænger dyrene ca. 10 dage hvorefter de parteres i de respektive udskæringer. Hver andelshaver modtager derefter ¼ kvie fordelt efter slagterens tilstræbte ensartethed.

 

Aktiviteter 2008: I bestyrelsen havde vi 6 officielle bestyrelsesmøder i 2008 – derudover en hel del provisoriske møder på Sønderø når vi var ude en søndag morgen eller en aften i ugen for at nyde synet af vores dyr.

 

Årets gang: Dyrene blev udsat primo maj – dyrene blev udsat fra lastbil og ind i vores fang fold. Efter et kort ophold i folden blev de stille og roligt introduceret til deres fold, hvor de ret hurtigt faldt til ro og begyndte at græsse.

 

Vi har gennem sæsonen flyttet dyrene mellem de to folde, og dermed sikret os optimal græsning og derved trivsel af dyrene.

 

Vi har i 2008 været nødt til at bekæmpe bjørneklo flere gange. Bjørneklo er vi som græsningslaug pålagt at bekæmpe, og i lighed med Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning så bekæmper vi bjørneklo med plantegiften RoundUp. Hvis borgere ser os med plantesprøjter på området skal de være opmærksomme på, at det kun er i denne specielle situation at vi anvender giftstoffer. RoundUp bliver udsprøjtet punktvis på den enkelte bjørnekloplante med godkendt sprøjteudstyr.

 

Græsslåning langs hegnet er nødvendig for at friskt græs ikke skal aflade spændingen. Det er nødvendigt i den del af sæsonen hvor græsset vokser mest – maj, juni og evt. første halvdel af juli. I 2008 var det vanskeligt at få frivillige til at løse opgaven. Derfor vil vi i nærværende sæson gøre opgaven til obligatorisk og sammen med vagtplanen vil vi påføre nogle medlemmers navne til denne opgave. De medlemmer, der bliver udtrukket som græsslåningshold vil imidlertid blive fritaget for vagtordning i øvrigt.

 

Vi har i år overhovedet ikke haft vanskeligheder med at holde kvierne på området. De har således ikke været på springtur. Vi har derfor i bestyrelsen sovet godt gennem hele sæsonen. Vores udrykningshold har ikke været på Sønderø og omegn for at indfange dyrene, og heller ikke blevet ringet op af ophidsede politifolk. Det mener vi skyldes to ting: 1) først og fremmest vores førerko, der har skabt den ro og flokstabilitet der skal til for at ’leve i nuet’ og ikke eftertragte andre græsgange på den anden side af hegnet. Derfor vil vi i sæsonen 2009 følge samme princip og købe en ko. 2) hegnet er sat længere ud i fjorden i begge ender. Nu skal køerne ud på dybt vand hvis de vil gå udenom hegnet ved lavvande.

 

Vi har imidlertid haft nogle kvaler med spændingen på el-hegnet. Det viste sig, at midt i sommertørken blev jorden så udtørret at vores jordspyd ikke virkede og spændingen forsvandt fra hegnet. Dette blev afhjulpet med nogle spande vand. Men i år vil vi forsyne hegnet med 3 styks1 m lange jordspyd.

 

Vi havde en enkelt skade på en af kvierne i 2008. Et brækket horn på den mindste af kvierne, der affødte en del blod i ansigtet på dyret, der dog frejdigt græssede og ikke viste tegn på svaghed. Bestyrelsen henvendte sig hos to landmænd med kvægbesætninger, der kunne oplyse at det plejede man ikke at gøre noget ved hvis dyret så friskt ud og havde normaladfærd. Efter henvendelser fra nogle af medlemmerne tog vi dog telefonisk kontakt med en dyrlæge, der kunne oplyse det samme. Men hvis vi ville så kunne vi behandle dyret med hjortetakolie. Vi indfangede dyret, fjernede det afrevne horn og behandlede såret – alt imens at førerkoen ikke veg en tomme fra ’operationsbordet’, se det er en rigtig ’mor’ der bekymrer sig for sine små.

 

I 2008 kom den mitte overførte virussygdom ’blue tongue’ til danske besætninger. Det er en sygdom der er dødelig for får og temmelig alvorlig for køer. Insektet er kommet sydfra, fra det mediterrane område, pga. den stigende temperatur som den globale opvarmning beriger os med. De veterinære myndigheder iværksatte et tvungent vaccinationsprogram, med først én vaccination og en efterfølgende vaccination 3 uger senere på alle danske besætninger. Man kunne imidlertid slippe for dette hvis dyrene blev slagtet før 26. oktober – og det valgte bestyrelsen.

 

Da vi henvendte os til vores slagter mhp. markslagtning – blev vi mødt med meddelelsen om, at der ikke var tid fordi der var stor travlhed i branchen pga. ’blue tongue’. Vi afholdte et bestyrelsesmøde hvor hovedtemaet var at drøfte om vi kunne forsvare at dyrene blev slagtet på slagteri. Vi blev enige om, at det var vores eneste realistiske mulighed, så vi aflagde tilsagn om denne nye strategi.

 

Kvierne blev hentet med lastbil fra fang folden før dead line ift. ’blue tongue’ fristen og dyrene blev slagtet på konventionel facon. Bestyrelsen var tilfreds med forløbet.

 

Kvierne havde haft særdeles god tilvækst og den største kom op på 327 kg stangvægt. Dette skal ses i forhold til det første år, hvor rekorden var 266 kg, det andet år hvor vi nåede 277 kg og det tredje år 340 kg.

 

Kødprisen blev fastlagt til 48,- per kg og farsen fra førerkoen til 45,- per kg.

 

Kødprisen i 2009 forventes lavere idet vi ikke skal foretage investeringer i hegn eller lignende i nævneværdig grad.

 

Kvaliteten af kødet var god – dog forsøger vi i år at få dem hængt i 12 dage i stedet for de 9-10 dage de hængte i 2008. Dette vil give en bedre mørning af kødet.

 

 

Fremtidens slagteform: Veddelev Kolaug vokser fordi flere og flere borgere melder sig som andelshavere i lauget. I sæsonen 2009 bliver besætningen således på 13 kvier og en udsætter ko. Dette høje antal dyr besværliggør markslagtning af flere årsager og vi påtænker konventionel slagtning i fremtiden på baggrund af følgende:

 

·        Den konventionelle metode med afhentning og transport til slagteriet synes bestyrelsen forløb rimeligt forsvarligt. Der er dog plads til nogle praktiske forbedringer, som vi vil lægge os i selen for at få implementeret til nærværende sæson.

·        Slagteren skal efter afskydning og afblødning på arealet have dyrene på køl efter maksimalt 45 minutter efter loven. Bilen kan tage tre dyr ad gangen og én omgang vil erfaringsmæssigt tage en halv dag. Med 14 dyr betyder det, at bestyrelsen skal afsætte flere dage i træk til hjælp med dette arbejde. Vi finder det ikke realistisk at binde så meget arbejdskraft til denne opgave.

 

 

Investeringer 2008: De nye tiltag i foreningen har krævet hegning af den nye fold på 4.5 ha  pris 26250,-, fang fold pris 25000,-, samt tt vandingssted i den nye fold, pris ca 5000,-. Disse midler er dels taget af foreningens egenkapitel, og dels af en forhøjet afregningspris for kødet. Investeringerne var således årsagen til den lidt forhøjede kødpris – men nu har vi et flot område med det hegn der skal til.

 

Investeringer 2009: flere brugere har ønsket sig flere indgange til foldene. Derfor iværksætter bestyrelsen opsætning af to klaplåger mere: en ved fang folden samt en mellem den gamle og den nye fold v. det nye vandingssted. Pris ca. 7000,-

 

Aktiviteter 2009: Oprydningsdag den 26. April kl 10-12. Her mødes medlemmerne og der vil blive udstukket en række opgaver af bestyrelsen, som afslutningsvis vil byde på en øl eller en vand (affaldsindsamling, klipning og beskæring af vegetation, fundering af vandingssteder, øvrige forslag modtages meget gerne).

 

Ved dyrenes udsætning ultimo maj vil bestyrelsen festligholde begivenheden med et lille traktement til de fremmødte medlemmer og deres familier.

 

Årets a conto beløb vil være på ca. 2000,- for en kvie andel. Opkrævning vil blive udsendt i april måned.

 

 

 

 

Vi glæder os til den sæson der står for døren. Med fire års erfaring er vi godt rustet til en femte sæson med mange glæder og fornøjelser med kvierne på Sønderø.

 

Veddelev 26. Februar 2009

 

 

Benni Winding Hansen