Veddelev Kolaug

 

Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2008 i sejlklubbens lokaler på Veddelev havn.

 

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen, hvorefter Per Hansen blev valgt til dirigent og Thor B. Jørgensen blev valgt som referent.

Per konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Benni Winding Hansen

Vedhæftet som bilag 1.

 

Efter beretningen blev der stillet et spørgsmål om, hvorvidt den meget varierende vandstand var et problem (oversvømmelse af Sønderø). Svaret var, at det ikke betyder noget. Køerne trækker blot op på skrænten. Desuden er det mest om vinteren, hvor der ikke er dyr på arealet, at de kraftige oversvømmelser indtræffer. Endeligt er de gode til at svømme ;-).

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v. kasserer Hans Fink.

Regnskabet blev runddelt. Regnskabet var godkendt af vores revisor (Per Hansen).

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden indsigelser. Årets samlede indtægter var på 109.960,01 kr., og de samlede udgifter på 100.427,68 kr. Herved blev vores indestående i banken med udgangen af året på 22.572,82 kr.

 

Budgettet for 2008 blev uddelt og gennemgået. I indkøbspriser af køerne var der indregnet en prisstigning på 10%, men om det holder er uvist. Priserne har efter sigende været noget opadgående på det sidste. Vi budgetterer med 12 kvier og dermed 48 anparter. Det medfører samlede indtægter på 153.900,00 kr. De samlede udgifter inklusiv etablering af fangfold og vandingssted (se punkt 4) bliver 178.614,00 kr. Indestående i banken bliver dermed tæt på 0 ved årets udgang.

 

Spørgsmål til budget: Vi har prøvet lidt forskellige racer over årene. Hvad er erfaringerne?

Svar: Hereford vokser ikke så meget og giver ret fedt kød. Simmentaler  mm. (krydsninger) var måske lidt roligere end dem vi havde i 2007, men nogen mener, at kødet lugtede lidt for meget af ko. Charolais, som vi har haft i 2007, giver ret magert kød, og det lugter ikke af ko J. Vi forventer at få samme race i 2008.

 

Budgettet blev vedtaget med forbehold for de af bestyrelsen fremsatte forslag.

 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

a) Bestyrelsen foreslår investering i fangfold (pris ca. 25.000,-). Argumentet for dette initiativ er at dyrene skal kunne fanges og holdes forsvarligt op til samt under markskydningen. Prisen er anslået til ca. 25,000,- i et tilbud afgivet af PODA. I tilbuddet etablerer PODA fangfolden i solide materialer i et godkendt design (if. tilbud og beskrivelse fra PODA). Midlerne foreslår bestyrelsen tilvejebringes ved en ekstra indbetaling på 500,- pr. andelshaver i budgetåret 2008.

Spørgsmål: Hvad inkluderer prisen? Svar: Alt.

Spørgsmål: Hvad med hærværk, vi har jo tidligere fået brændt en låge af. Svar: Tja, af hensyn til områdets udseende må den ikke være af jern, men af ret kraftig tømmer, så den er ikke lige til at slæbe væk og brænde etc.

Forslaget blev vedtaget, hvilket vil sige, at á conto betalingen øges med 500 kr., og efterbetalingen bliver tilsvarende mindre. Herved løser vi likviditetsproblemet.

 

b) Bestyrelsen foreslår etablering af et vandingssted i den nye fold (pris ca. 5.000,-). I forbindelse med etablering af en ny fold på Veddelev Kolaugs græsningsområde foreslår bestyrelsen etablering af et vandingssted.  Etableringen er i henhold til loven et krav og det vil sikre en optimal udnyttelse af vores græsningsområde. Estimerede udgifter er ca. 5,000,- som bestyrelsen foreslår udredes af ’kødregnskabet’ for år 2008.

Forslaget blev vedtaget.

Hermed blev også budgettet endeligt vedtaget.

 

c) Bestyrelsen foreslår praktiske arbejdsopgaver programsat (græsslåning, udrykningspatrulje mv.).

Følgende praktiske opgaver har hidtil i vid udstrækning været varetaget af bestyrelsen for Veddelev Kolaug. Bestyrelsen ønsker aflastning og inddragelse af medlemmer/andelshavere i det praktiske arbejde. Bestyrelsen foreslår flg.:

·        Oprydningsdag på Sønderø for alle medlemmer/andelshavere: 13. April kl. 10:00. Cirka 2-3 timers arbejde planlagt af bestyrelsen (affaldsindsamling, grenklipning, reparation af hegn og nedbankning af pæle i fjorden).

·        Udrykningsstyrke – i det tilfælde at kvierne mod forventning skulle tage på springtur vil vi gerne have en styrke af folk der kan rykke ud med kort varsel. De der melder sig bør bo/arbejde i eller tæt på Veddelev – styrken instrueres af bestyrelsen:

·        Pleje af græs rabatter under el-hegn (kratrydder) – én gang om måneden skal græs og urter ryddes:

Der var bred tilslutning til initiativet og tilmeldingslister blev sendt rundt. Også de medlemmer, som ikke var til stede, vil få lejlighed til at tilmelde sig senere.

 

Bestyrelsen blev opfordret til at sikre, at man i forbindelse med sin vagtuge har let adgang til udstyr som. f.eks. buskrydder.

 

5. Valg af bestyrelse

Thor, Benni og Frank blev genvalgt til bestyrelsen. Frank har tidligere været suppleant.

Bjarne Louw blev valgt som suppleant.

 

6. Valg af revisor

Per Hansen blev genvalgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Vi snakkede lidt om hvervning af nye medlemmer, da vi med de nye arealer har plads til yderligere 12-15 medlemmer. De nuværende medlemmer opfordredes til at overveje og kontakte potentielle interesserede inden vi eventuelt indrykker noget i lokalavisen.

 

Den officielle del af generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

 

Pbv. Thor

 

 

 


 

Bilag 1:

Bestyrelsens beretning 2007 v. formand Benni Winding Hansen:

 

Ole Rasmussen: Det var med stor sorg, at vi mistede bestyrelses suppleant Ole Rasmussen i 2007. Ole kæmpede en hård kamp med sygdom i nogle måneder før han måtte give op. Ole var en rigtig cowboy, idet han fra starten af var meget glad for- og aktiv i bestyrelsens arbejde. Ole elskede kvierne og man kunne være sikker på, at Ole altid lige havde været nede på området og se til de kære dyr, når man selv glædesstrålende ville fortælle om sine oplevelser på Sønderø. Ole kunne ikke klare at kvierne faktisk også skulle slagtes når sæsonen gik på held. På trods af at han var stærkt følelsesbelastet af slagtningen tvang han sig selv til at deltage – for som hen selv udtalte: ’Jeg skal kunne tåle at se det, for det er det helt rigtige vi gør’. Vi vil alle savne Oles gode humør, arbejdsindsats og arbejde for områdets naturperle.

 

Baggrund: Vi satte Veddelev Kolaug på skinner på den stiftende generalforsamling 15. september 2004. Det var i samarbejde med Dansk Naturfredningsforenings lokalkommitte foreningen blev skabt. Vi rekrutterer medlemmer i Roskilde Kommune – og den er jo blevet noget større efter den nye regionsstruktur i Danmark.

 

Formål med foreningen: Foreningens formål er to ting 1) foretage naturpleje af Sønderø – så vegetationen genskabes som et strandoverdrev, og dyrelivet beriges. 2) at producere kød til medlemmerne. Vi ønsker at kødet skal være kvier, eftersom deres natur og adfærd frembyder flest glæder og færrest bekymringer.

 

Historie: Vi startede 2005 sæsonen med 6 kvier; gentog succesen med 9 kvier i 2006, og igen 9 kvier i 2007. Dyrene har været af lidt forskellig race: Hereford, Kødkvægs krydsninger og senest Charolais.

 

På grund af et godt udgangsmateriale, et godt græsningsområde samt god rygt og pleje har vi gudskelov ikke haft et eneste tilfælde af sygdom eller skranten.

 

Vi hylder det princip, at dyrene skal være glade fra de udsættes til de skal herfra. Derfor ønsker vi markskydning eftersom kvierne græsser indtil sidste sekund før de falder for kuglen. Vi bestiller slagter og veterinær, der kommer og undersøger dyrene, godkender deres sundhedstilstand, skyder og transporterer væk. På slagteriet hænger dyrene ca. 10 dage hvorefter de parteres i de respektive udskæringer. Hver andelshaver modtager derefter ¼ kvie fordelt efter slagterens tilstræbte ensartethed.

 

Aktiviteter 2007: I bestyrelsen havde vi 6 officielle bestyrelsesmøder i 2007 – derudover en hel del provisoriske møder på Sønderø, i Bents garage etc. f.eks. på Frederiksborgvej 147 ved indfangning af kvierne.

 

Årets gang: Dyrene blev udsat primo maj – og indtog Sønderø samt desværre Roskilde Innerbredning, Vigen Strandpark samt Vigen Camping med storm. Dyrene blev indfanget ved brug af kajak, gode menneskers hjælp og i særlig grad campingfatter Frede Hansens rolige ledelse.

 

Vi har i år haft en del vanskeligheder med at holde kvierne (søkøerne) på området. De har været på springtur 5-6 gange, hvor den værste gang havde opsøgt Frederiksborgvej 147 samt 3-4 andre haver. De havde anrettet en del skade, som vores landbrugsforsikring heldigvis dækkede uden at kny. Vores forening har ikke lidt stor skade for vi har været særdeles påpasselige med at informere skadelidte og behandle dem med respekt, medfølelse og professionalisme. Efter støvet havde lagt sig ringede jeg rundt til alle skadelidte og fik en sludder om efterspillet. Jeg mødte kun tilfredse folk, der bekymret udtale hvorvidt om vi stadig ville berige deres udsigt med kvier på Sønderø.

 

Kvierne har også været på Frederiksborgvej og truet trafiksikkerheden – og gerne om natten.

 

Jeg og Bent har imidlertid været i lidt for tæt dialog med Roskilde Politi, og det kunne vi godt have undværet. Derudover var det overordentlig stressende at skulle sidde i vaders og overtøj ved skrivebordet klar til udrykning i hele udbryderperioden.

 

Vi aflurede dog kviernes strategi – forlængede vores hegn ved Frederiksborgvej yderligere ud i fjorden – havde tæt dialog med Kommunens miljøfolk om samme initiativ - og fik fred resten af sæsonen.

 

Freden blev imidlertid brudt i forbindelse med markslagtningen. Her tog dyrene igen fat med fornyet iver og sprang over hegn og luntede ud af skudvidde. Vi må og skal forbedre den del af processen. Det kan kun forbedres og gøres forsvarligt ved etablering af en fangfold hvor dyrene i god tid vænnes til at blive samlet og i tryghed opholde sig der hvor de til slut skal ende deres dage. Bestyrelsen er af den mening af en fangfold er bydende nødvendig for en fornuftig håndtering af kvierne i den fase (se senere forslag fra bestyrelsen).

 

Kvierne blev slagtet, med nogen besvær medio november. De havde haft særdeles god tilvækst og de største kom op på 340 kg stangvægt. Dette skal ses i forhold til det første år, hvor rekorden var 266 kg og det andet år hvor vi nåede 277 kg.

 

Kødprisen blev fastlagt til 42,- per kg.

 

Investeringer 2007: Efter flere tyverier af udstyr samt udfald af batteridrevet el-hegn investerede vi i etablering af 230 V el-tilslutning i 2007. Vi fik den lokale elmester til at udføre arbejdet og sluttede systemet til Restaurant Vigens elsystem dog med egen elmåler.

 

Aktiviteter 2008: Først og fremmest har vi efter beslutning fra sidste års generalforsamling indgået aftale med Roskilde Kommune om at overtage græsningen på yderligere 4.5 ha jord fra 2008 sæsonen. Jeg har sat min underskrift på en ny græsningsaftale for området gældende i 10 år.

 

Det giver mulighed for at øge besætningen og dermed at optage flere medlemmer/andelshavere i Veddelev Kolaug.

 

Vi har i bestyrelsen vedtaget at strukturere vores nye område i to folde og alternere græsningen på disse. Det sikrer optimal afgræsning samt optimal vækst af kvierne.

 

Investeringer 2008: De nye tiltag har krævet 1) hegning af de 4.5 ha  – pris ca. 25,000,-. Disse midler er taget af foreningens egenkapital, der derefter står i nul.

 

Et vandingssted i den nye fold, pris ca. 5000,- Disse midler bliver taget af 2008 budgettet (se senere forslag fra bestyrelsen).

 

Oplysninger til borgerne om foreningen: Jeg afholdte et arrangement 13. maj 2007 i samarbejde med DN ’ Naturperler på rad’ hvor vi fortalte om afgræsningens betydning for plante og dyrelivet på Sønderø.

 

Ufrivilligt har vi været i Roskilde Avisen, Dagbladet og sikkert andre steder når kvierne har været på springtur.

 

Vi er imidlertid fuld af fortrøstning. For med tre års erfaring skulle vi være rustet til en fjerde sæson med mange glæder og fornøjelser med kvierne på Sønderø.

 

Veddelev 29. Februar 2008

 

 

Benni Winding Hansen